PHILIPP INDUSTRIEVERTRETUNGEN
Biziň kompaniýamyz, Merkezi Aziýadaky Europeanewropa maşyn gurluşygynyň iň uly we uzak wagtlap işleýän köp dilli wekillerinden biridir.

Biziň maksadymyz, önümçiligiňiz üçin ýokary tehnologiýaly enjamlary edinmek we ulanmak barada goldaw we hünärli maslahat bermekdir.

Philipp kompaniýasynyň ofisi Almaty şäheriniň merkezinde ýerleşýär.
Bu müň reňkli şäher, Europeanewropanyň gazananlary gündogar tagamy bilen bilelikde ýaşaýar.

Hakyky taslamaňyz barmy? Bize ýazyň!

Biz hakda

Philipp kompaniýasy («Philipp» Çäklendirilen jogapkärçilik hyzmatdaşlygy) 1995-nji ýyldan bäri Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistandaky kärhanalara maşynlar we doly gurnamalar bilen meşgullanýar. Equipmenthli enjamlar Günbatar Europeanewropa ýurtlarynda öndürilýär: Germaniýa, Şweýsariýa, Awstriýa, Fransiýa, Angliýa. Mundan başga-da hyzmatdaşlarymyzyň sanawy Müsürden, Hindistandan we Hytaýdan öndürijiler üçin giňeldildi. Manufacthli öndürijiler öz segmentlerinde dünýä lideridir we kiçi we orta maşgala kompaniýalary tarapyndan wekilçilik edilýär.
Kompaniýanyň müşderilerine magdançylyk, himiýa, poroşok örtük we gaýtadan işleýän pudaklarda iri bazar oýunçylary we kiçi hususy kompaniýalar girýär. Enjamlarymyz elmydama adaty dizaýn edilen we lomaý önümçilik däl.

HYZMATLAR

Kompaniýamyzyň 20 ýyldan gowrak tejribesi we ýüzlerçe tamamlanan taslamalary bar.
Diýmek, biziň nou-hau we tehniki tejribämize bil baglap bilersiňiz. Müşderilerimiz birinji derejeli enjamlardan peýdalanýarlar.

Biziň hödürleýän çözgütlerimiz:
• Önümçilik prosesiniň / Tehnologiýanyň ösüşi we işläp taýýarlama
• Önümçilik synag merkezlerinde synag
• Diňe doly setirleri ýa-da esasy enjamlary üpjün etme.
• Şertnamadan soňky hyzmatlaryň doly görnüşi
• Ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek, gözden geçirmek we barlama (audit).
  • Laboratoriýa enjamlary

Hyzmatdaşlar

Jikme-jik maglumat üçin gözlegiňizi iberiň

Habarlaşmak üçin

Gazagystan, Almaty, 050046,
7В Egizbaýew köçesi, 405-nji ofis
Telefon: +7(727) 339-22-37
E-poçta: info@philipp-ca.de
MERKEZI AZIÝADA WEKILLIK
Jorjiýa, Tbilisi, 0102, Omar Khizanishvili köçesi 4, 264
Telefon: +995-591-690-891
E-poçta: info@philipp-c.de
KAWKAZDAKY WEKILLIK
Bolgariýa, Sliven, 8800, Çar Oswoboditel bulwary 14
Telefon: +359-42-91-97-10
E-poçta: info@philipp-bal.de
BALKANLARDAKY WEKILLIK
Germaniýa, Bad Berleburg, 57319, Stedenhofstrasse 15
Telefon: +49-2755-96 50-0
E-poçta: info@philipp-vg.de
Germaniýa, Awstriýa, Şweýsariýa, Gollandiýa we Logistika merkezi

Rightshli hukuklar goralandyr
2024
Made on
Tilda